Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu internetowego aleogrod24.pl


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Sklep Internetowy sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a tym samym korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego „aleogrod24.pl”, dostępnego pod adresem www.aleogrod24.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.
2. Sklep Internetowy  "aleogrod24.pl" (zwany dalej "Sklepem") z siedzibą pod adresem: ul. Gen. Hallera 19/5, 87-200 Wąbrzeźno, REGON: 341595727, NIP: 8781732020 świadczy następujące usługi:
a) umożliwia Klientom składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach Sklepu i zawieranie umów sprzedaży towarów na odległość,
b) udziela Klientom informacji o towarach dostępnych w Sklepie.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali zamówień lub rezerwacji drogą telefoniczną, niezależnie od tego czy dokonali rejestracji.
4. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak produktowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych, podlegają ochronie prawnej i przysługują Sklepowi lub podmiotom, z którymi Sklep zawarł stosowne umowy.
6. Informacje o towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
7. Informacja o cenie podawana na stronie www.aleogrod24.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści § 3 ust. 6 lit. b) Regulaminu. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem w/w wiadomości e-mail.
8. Zdjęcia, prezentacje oraz filmy na temat towarów umieszczane są w Sklepie w celach przykładowych, służą prezentacji konkretnie wskazanego asortymentu i mają jedynie charakter poglądowy.
9. Termin realizacji zamówienia podawany na stronie Sklepu dla towarów niedostępnych jest szacowany i może ulec zmianie.
10. Koszty wysyłki naliczane automatycznie, mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie po późniejszej weryfikacji przez Sklep.

§ 2
ZAKRES, WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. W ramach serwisu www.aleogrod24.pl Sklep zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
3. Rejestracja w ramach Sklepu następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu Sklepu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do modyfikowania sposobu realizacji usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Klienta.
5. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu.
6. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o każdym przypadku naruszenia praw Sklepu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
7. Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
a) podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym dóbr osobistych innych Klientów;
c) dopuścił się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;
d) narusza zasady współżycia społecznego, np. poprzez conajmniej dwukrotne dokonywanie zamówień i rezerwacji towaru i ich conajmniej dwukrotne nie odbieranie pod warunkiem, że powyższe nie stanowi przypadków, o których mowa w treści Rozdziału III oraz Rozdziału IV niniejszego Regulaminu.

§ 3
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU

1. Klient może zawrzeć umowę sprzedaży towaru na odległość za pośrednictwem Sklepu.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenia przez Sklep przyjęcia do realizacji złożonego zamówienia. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
3. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść na stronę internetową www.aleogrod24.pl a następnie dokonać wyboru towaru dostępnego w Sklepie i złożyć zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
4. Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
5. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem formularza do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu, a umowa sprzedaży została zawarta. W wiadomości tej będą też zawarte informacje dotyczące wartości zamówienia, ceny jaką Kupujący winien zapłacić, formy płatności, terminie oraz sposobie dostarczenia towaru.

6. Po złożeniu zamówienia, Klient – w przypadku podania adresu e-mail - otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności:
a) wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do Sklepu,
b) wiadomość e-mail o tytule „zamówienie nr XXXXXX” potwierdzające wszystkie istotne elementy tego zamówienia. E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia rezerwacji lub zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia, nie będzie możliwy kontakt drogą elektroniczną, zamówienie to może zostać anulowane.
7. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia przed dniem wysłania produktu przez Sklep na adres Klienta. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem, który zapewnia Klientowi prawo wglądu lub uzyskania informacji telefonicznej w zakresie treści zamówienia.
8. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i opiewają na kwotę BRUTTO, a zatem zawierają wszelkie obciążenia publicznoprawne, w tym podatek VAT, cła, etc. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania
i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian.
9. Klient ma możliwość uiszczenia ceny dokonując płatności pracownikowi firmy spedycyjnej lub przelewem bankowym.
10. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
- przy odbiorze (za pobraniem): należność pobiera kurier,
- przelewem na rachunek bankowy Sklepu o numerze: 16 1020 5558 0000 8802 3058 6766  (INTELIGO PKO BP).
11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
12. Zamówienie towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.
13. W momencie potwierdzenia przez Klienta wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sklepem a Klientem. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
14. Sklep może dostarczyć zamówienie przesyłką kurierską. Informacja o ewentualnych kosztach dodatkowych, w szczególności dot. kosztów dostawy zostaną przesłane do Klienta drogą elektroniczną
w przeciągu jednego dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia.
15. Informacja o dostępności towaru jest potwierdzana w trakcie rozmowy telefonicznej lub w korespondencji mailowej lub na innym trwałym nośniku danych.
16. Klient jest uprawniony korzystać z dostępnych usług w zakresie informowania go przez Sklep o bieżącym statusie zamówienia.
17. W celu realizacji zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających realizację zamówienia, tj. imienia i nazwiska, adresu do odbioru znajdującego się na terenie Polski (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych podanych za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
18. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zarezerwowany lub zamówiony towar będzie dostępny.
19. W przypadku niedostępności danego towaru, Klient zostanie poinformowany o anulowaniu rezerwacji lub zamówienia z powodu braku towaru lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej jego realizacji. Klient decyduje także czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
20. W przypadku braku towaru lub braku woli dalszej realizacji zamówienia, Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
21. Termin realizacji zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust. 6 lit. b) lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
22. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne lub mogą być produktami zamówieniowymi (o czasie realizacji powyżej tygodnia), o czym Klient zostanie poinformowany przez Sklep.
23. W przypadku zamówień produktów które nie są dostępne na stanie magazynowym, Sklep pobiera od Klienta zaliczkę w wysokości 20% wartości zamówienia.
24. Sklep ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy) bez informowania o tym Klienta.
25. Klient powinien sprawdzić przesyłkę z zamówionym towarem w przeciągu 60 minut od jej otrzymania. W przypadku stwierdzenia:
a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
b) niekompletności przesyłki,
c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia

- należy niezwłocznie zgłosić do Sklepu reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

26. Po zawarciu umowy sprzedaży ze Sklepem Klient jest zobowiązany do osobistego odbioru towaru od pracownika firmy spedycyjnej. W przypadku rezygnacji z odbioru towaru, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu. Koszt transportu w przypadku rezygnacji jest równy dwukrotnej wartości pierwotnego kosztu transportu.

§ 4
TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej na podany przez Klienta adres w Polsce, na co Klient wyraża zgodę.
2. Wszystkie przesyłki wysyłane są bezpośrednio z magazynu i są odpowiednio zapakowane i ubezpieczone.
3. Koszt dostawy jest ustalany indywidualnie dla każdego zamówienia. Klient otrzymuje kalkulację kosztów (cena towaru plus koszty przesyłki) wraz z przesłaniem wiadomości e-mail.
4. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
- w przypadku płatności „za pobraniem” – do 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania od Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia drogą elektroniczną w odpowiedzi na wiadomość, o której mowa w treści
§ 3 ust. 6 lit. b) Regulaminu;
- w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – do 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia oraz potwierdzenia zaksięgowania wpływu należnej kwoty na rachunek bankowy Sklepu.
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za  opóźnienia albo zwłokę firmy spedycyjnej.
6. Kupujący ma możliwość śledzenia przesyłki za pośrednictwem infolinii telefonicznej oraz strony internetowej firmy spedycyjnej po ówczesnym podaniu numeru listu przewozowego. List przewozowy wysłany jest do Klienta drogą mailową.
7. Towar jest dostarczany pod wskazany adres. Pracownik firmy spedycyjnej nie ma obowiązku wnoszenia towaru (nie dot. usługi „dostawa z wniesieniem”).

§ 5
UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument (czyli Klient dokonujący zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą) może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres siedziby Sklepu.
3. Wskazany w § 5 ust. 1 termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło doręczenie Konsumentowi towaru.
4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony umowy świadczyły sobie wzajemnie ulega zwrotowi
w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi towaru nie może dojść do:
a) mechanicznego uszkodzenia towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie)
b) wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym.
5. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu przez Konsumenta całego zamówienia Sklep dokonuje zwrotu całości uiszczonej ceny towaru wraz z kosztem najtańszej występującej w Sklepie przesyłki. W przypadku gdy zwracana jest tylko część zamówienia (np. jeden z trzech zamówionych produktów), zwraca się tylko cenę zwracanego towaru.
7. Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.
8. Koszt opakowania towaru ponosi Konsument.
9. W przypadku zakupu towarów zamawianych według indywidualnych wymogów (właściwościach) Konsumenta, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
10. Adres pod który należy zwrócić zakupiony towar zostanie podany drogą elektroniczną (e-mail).

 

§ 6
DANE OSOBOWE

Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane tylko i wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością
i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Klient ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych, może też zażądać zaprzestania ich przetwarzania.

§ 7
SPORY

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z ogólnymi postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Sklep preferuje polubowne załatwianie ewentulanie pwostałych sporów.

§ 8
POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
2. Umowa sprzedaży towaru może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu pod warunkiem, że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2015 r.