Kupujący, którzy są konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni.

 

Konsument to każda osoba fizyczna, dokonująca wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. W kwestii prawa do odstąpienia od umowy mają zastosowanie poniższe regulacje:

 

Prawo do odstąpienia od umowy

 

Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni – bez podania przyczyny. Czas ten liczony jest od dnia, w którym Kupujący (lub upoważniona przez Kupującego osoba; nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony Produkt.

 

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować o tym fakcie sklep aleogrod24.pl listownie (F.W. Universal Łukasz Zacharkiewicz, ul. Gen. Hallera 19/5, 87-200 Wąbrzeźno) lub mailowo (info@aleogrod24.pl). W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy podanego poniżej, ale nie jest to obowiązkowe.

 

Konsekwencje odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwróci wszystkie otrzymane przez Klienta płatności, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez sklep podstawowa usługa kurierska), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wyraził on zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres:

 

F.W. Universal Łukasz Zacharkiewicz

ul. Chełmińska 50

87-200 Wąbrzeźno

 

Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

– Adresat:

F.W. Universal Łukasz Zacharkiewicz
ul. Chełmińska 50, 87-200 Wąbrzeźno
aleogrod24.pl
info@raleogrod24.pl

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.